SIOS

Sindikat občin Slovenije je prostovoljna, samostojna, neodvisna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija, ki zastopa interese zaposlenih v občinah in podjetjih v občinski lastiv Republiki Sloveniji. V njej člani organizirano ter skladno s programom in tem statutom uveljavljajo in varujejo svoje pravice glede statusa, ekonomskih in socialnih interesov, ki izhajajo iz dela in so povezani z njim. V okviru delovanja sindikata lahko člani organizirajo tudi kulturne, športne in druge oblike povezovanja.

Sindikat občin Slovenije  je organizacija javnih uslužbencev, zaposlenih v občinah in podjetjih, katerih lastnik ali ustanovitelj je občina, ter drugih zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, ki se v sindikat vključujejo prostovoljno, deluje pa skladno z ustavo in s predpisi Republike Slovenije.