Zakaj postati član

Zaposleni v občinah in podjetjih v občinski lasti se v zadnjem času vse bolj soočamo z napovedmi o ukinjanju in združevanju občin, ukinjanju podjetjih v občinski lasti zaradi globalne recesije, s pritiski delodajalcev na znižanje stroškov dela in posledično zniževanjem sredstev za plače zaposlenih, in ne nazadnje, na vse večjo negotovost glede zaposlitve. Zaradi navedenih razlogov vsak zaposleni v občini oziroma podjetju v občinski lasti nujno potrebuje organizacijo, ki bo najbolje zaščitila njegov socialno-ekonomski in delovno-pravni položaj.

Sindikat občin Slovenije je stanovska strokovna zveza na državni ravni z nalogo varovanja delovno-pravnih, ekonomskih, socialnih ter družbenih vrednot zaposlenih na občinah ter v podjetjih, katerih lastnica je občina. Dogodki iz preteklosti so nas naučili, da svojo vlogo lahko dobro opravljajo tisti sindikati, ki združujejo le eno stanovsko skupino ljudi iz iste dejavnosti, ker le-ti najbolje poznajo problematiko uslužbencev in delodajalcev.

Zato je zadnji čas, da tudi zaposleni v občinah in podjetjih v občinski lasti dobimo svojo organizacijo oziroma svoj sindikat na državni ravni, ki se bo boril izključno in le za zaposlene v občinah in podjetjih v občinski lasti.

Našim članom zagotavljamo:

  • brezplačno pravno svetovanje in brezplačno pravno pomoč ter zastopanje v delovno-pravnih sporih na sodiščih;
  • podporo, svetovanje in zastopanje pri delodajalcu in pred državnimi organi, ki odločajo o mojih pravicah, tudi po prenehanju delovnega razmerja;
  • pomoč pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja, zapisanih v predpisih, kolektivnih pogodbah in pogodbah in splošnih aktih občin ter podjetij v občinski last. Po Zakonu o delovnih razmerjih mora namreč delodajalec obvestiti sindikat, kadar namerava redno ali izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi članu sindikata. V takem primeru lahko sindikat poda negativno mnenje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi če meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom;
  • pravno pomoč pri reševanju osebnih problemov, ki nastajajo v delovnem razmerju;
  • vplivanje na ureditev delovnopravne zakonodaje v državi na način, ki zagotavlja varovanje pravic zaposlenih;
  • tekoče obveščanje o sindikalnih pravicah, ki gredo članu;
  • akcijske ugodnosti pri raznih ponudnikih storitev (cenejše kopanje pri raznih ponudnikih, cenejši počitniški objekti, popusti pri ponudnikih drugih različnih storitev);
  • sodelovanje pri izboljšanju medsebojnih odnosov med zaposlenimi pri opravljanju dela v občini ali podjetju v občinski lasti;
  • druženje s svojimi sodelavci in drugimi stanovskimi kolegi na športnih tekmovanjih, piknikih, izletih in drugih družabnih srečanjih pod okriljem SIOS;
  • zastopanje v kolektivnih delovnih sporih – kadar delodajalec krši določeno pravico kolektiva ali skupine delavcev ali delovno pravnih predpisov oz. splošnih aktov (kršitve kolektivnih pogodb, pravilnika o delovnem času, nepravilno izplačevanje plače, dodatkov k plači ali druge materialne pravice). V takih primerih se delavcem ni potrebno osebno izpostaviti, ker to zanje stori SIOS.

Da bo Sindikat občin Slovenije uspešen pri svojem delu, je poleg vseh naštetih prednosti izjemnega pomena tudi njegovo članstvo: njihova številčnost, reprezentativnost, dobra obveščenost, usklajenost, pogum in ne nazadnje poznavanje delovno pravnih predpisov in pravic, do katerih so upravičeni vsi zaposleni.

Postanite član sindikata zato, da boste bolje zaščiteni, da boste aktivni pri sooblikovanju vaših pravic in da boste pod vodstvom Sindikata občin Slovenije ustrezno reagirali, če učinki vseh – zgoraj navedenih prednosti, izostanejo.