Varstvo osebnih podatkov

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 1. Splošno

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR, ki med drugim zahteva vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.

 1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Sindikat občin Slovenije, Razlagova 22, 2000 Maribor.

 1. Varovanje osebnih podatkov in hramba

Sindikat občin Slovenije (v nadaljevanju: SIOS) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov članov in članic SIOS.

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: info@sios.si ali z navadno pošto na naslov Sindikat občin Slovenije, Razlagova 22, 2000 Maribor.

 1. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Sindikat občin Slovenije, Razlagova 22, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte info@sios.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Sindikatu občin Slovenije je Denis Balažič in je dosegljiv na e-naslovu: info@sios.si.

 1. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bomo o tem obvestili ter o tem seznanili pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Sindikat občin Slovenije, dne 25.5.2018

OBRAZCI:

 1. Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov – OBRAZEC
 2. Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov – OBRAZEC
 3. Zahteva za popravek in dopolnitev osebnih podatkov – OBRAZEC
 4. Zahteva za prenos osebnih podatkov – OBRAZEC
 5. Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki – OBRAZEC
 6. Prijave kršitve varstva osebnih podatkov – uvedba – OBRAZEC