Poziv za sprejem ustreznih ukrepov na delovnem mestu v občinah

SIOS2020

SPOŠTOVANI ŽUPANI/ŽUPANJE, DIREKTORJI/DIREKTORICE OBČINSKIH/MESTNIH UPRAV!

Na Sindikat občin Slovenije se v zadnjih dneh obračajo številni zaposleni iz občin širom Slovenije, da na delovnem mestu občine ne zagotavljate ustrezne varnosti in zdravja pri delu, prav tako prihaja do številnih kršitev glede enostranskega odrejanja letnega dopusta itd.

Prav tako je Inšpektorat za delo v zadnjih dneh prejel več prijav, da delodajalci v svojih delovnih procesih ne izvajajo predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom ali pa so ti ukrepi delni in pomanjkljivi. Povečuje se tudi število prijav s področja zagotavljanja pravne varnosti delavcev.

Pozdravljamo odločitev večine občin, da ste začasno ukinili uradne ure za občane in tako zmanjšali možnost prenosa okužbe na zaposlene v občinah. Navedeno pa še ne pomeni, da ste s tem svoje delo že opravili!

V skladu z navedenim bi vas radi opozorili na vašo dolžnost zagotavljanja varnega delovnega okolja! Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora sprejeti takšne ukrepe, ki zmanjšujejo izpostavljenost na najmanjšo možno raven okužbe. Pri tem so mu lahko v pomoč pri sprejemu ukrepov priporočila NIJZ in drugih pristojnih inštitucij. Poleg tega pa mora delodajalec upoštevati vsakokratne uredbe in druga navodila Vlade RS.

Kot opozarja tako MDDSZ kot tudi Inšpektorat za delo, je nezakonito enostransko odrejanje koriščenja letnega dopusta, če s tem ne soglaša tudi javni uslužbenec! Zato vas prosimo, da pri organizaciji dela najprej proučite možnost odreditve dela od doma, koriščenje morebitnega viška ur itd., šele nato pa skupaj z zaposlenimi dogovorite morebitno koriščenje letnega dopusta. Na tem mestu bi radi opozorili tudi na to, da v primeru odreditve krajšega delovnega časa manjka ur ne smete kompenzirati z letnim dopustom. V skladu z ureditvijo Konvencije MOD št. 132 o plačanem letnem dopustu ter določbo 160. člena ZDR-1 se letni dopust določa in izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah. Pri izrabi letnega dopusta je treba upoštevati le “cele” delovne dni, pri čemer pa ni pomembno, koliko ur znaša delavčeva delovna obveznost na dan izrabe letnega dopusta. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan.

Naprošamo vas, da pri organizaciji dela namenite vso potrebno pozornost na zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev v času eidemije in pravočasno sprejmete ustrezne ukrepe za varno delo.

Pozivamo vas k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.


S spoštovanjem!

Sindikat občin Slovenije

You may also like...