Zadolženost občin ni problematična, problematične so plače zaposlenih v slovenskih občinah

SIOS 2014
SIOS 2014

Svet Banke Slovenije je pred dnevi obravnaval informacijo o javno-finančnih gibanjih na področju lokalnih skupnosti v Sloveniji s poudarkom na zadolženosti občin. Velikost dolga občin oziroma lokalne ravni države v Sloveniji z makroekonomskega vidika ni problematična, saj je dolg relativno nizek, občine pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti.

Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 % BDP oziroma slabe 3 % celotnega dolga države. Občine se kratkoročno zadolžujejo iz likvidnostnih vzrokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja investicij. 

Zadolževanje občin je zakonsko omejeno. Omejitev se nanaša na maksimalno dovoljeno kvoto letnih odplačil glavnice dolga z obrestmi (in ne na višino dolga) ter na soglasja, ki jih za zadolževanje občin daje Ministrstvo za finance. Po oceni Banke Slovenije so občine na podlagi podatkov za leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in obresti.

Slovenske občine so po podatkih, ki jih je iz proračunov občin zbralo ministrstvo za finance, v letu 2013 prejele skupno za 152,6 milijona evrov sredstev iz proračuna EU, ki so bila izplačana prek državnega proračuna. Hkrati so prejele še za 4,6 milijona evrov ostalih sredstev iz EU in drugih evropskih institucij. Za primerjavo, vsi prihodki občin so lani znašali 2,016 milijarde evrov.

Občine s podporo evropskih sredstev večinoma izvajajo infrastrukturne naložbe, ki so v dobro občanov. Tako so ta namenjena za komunalne projekte, vrtce, šole, energetske sanacije javnih objektov in podobno.

 

Zavedati se je potrebno, da za vsemi temi investicijami »stojijo in jih strokovno izvajajo« zaposleni v slovenskih občinah, ki pa so povečini za svoje delo plačani podpovprečno glede na preostali javni sektor. K spremembam navedenega lahko pripomoremo le skupaj, in sicer na način, da se zaposleni čim prej organizirani v močno sindikalno organizacijo združimo in se začnemo resno pogajati z državo za izboljšanje statusa zaposlenih v slovenskih občinah!

You may also like...